नेपालको संविधान, २०७२ – ३५ भाग र ९ अनुसूची

नेपालको संबिधानका ३५ वटा भागहरु

भाग १ प्रारम्भिक भग १९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
भाग २ नागरिकता भाग २० संघप्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध
भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य भाग २१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा भाग र दायित्व भाग २२ महालेखा परीक्षक
भाग ५ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भाग २३ संघीय लोक सेवा आयोग
भाग ६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भाग २४ निर्वाचन आयोग
भाग ७ संघीय कार्यपालिका भाग २५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका भाग २६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग
भाग ९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि भाग २७ अन्य आयोगहरु
भाग १० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालि भाग २८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
भाग ११ न्यायपालिका भाग भाग २९ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था
भाग १२ महान्यायाधिवक्ता भाग ३० संकटकालीन अधिकार
भाग १३ प्रादेशिक कार्यपालिका भाग ३१ संविधान संशोधन
भाग १४ प्रदेश व्यवस्थापिका भाग ३२ विविध
भाग १५ प्रादेशक व्वस्थापन कार्यविधि भाग ३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था
भाग १६ प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली भाग ३४ परिभाषा र व्याख्या
भाग १७ स्थानीय कार्यपालिका भाग ३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी
भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिका

 नेपालको संविधानका ९ वटा अनुसूची

अनुसूची १ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अनुसूची ५ संघको अधिकार सूची
अनुसूची २ नैपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकार सूची
अनुसूची ३ नेपालको निशान छाप अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सुची
अनुसूची ४ प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्ला अनुसूची ८ स्थानीय तहको अधिकार सुची
अनुसूची ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकौ अधिकारको साझा सूची  
error: Content is protected !!