आधारभूत तह (प्रा.वि. र नि.मा.वि.) – Notes (PDF)

खण्ड कः सामान्य शिक्षा

१. नेपालको राष्‍ट्रिय शिक्षा प्रणाली Download
२. शिक्षाको नविन्तम चिन्तन  
३. सिकाइ र बाल मनोविज्ञान  
४. विद्यालय  समुदाय सम्बन्ध  
५. शिक्षको पेसागत दक्षता विकास  
६. गुणस्तरीय शिक्षा  

खण्ड खः शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया

७. शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व
८. कक्षाकोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना  
९. पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली  
१०. शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया  
११. विद्यार्थी मूल्याङ्कन  
१२. शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग  
१३. सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि
१४. सामान्य वौद्धिक परीक्षण  

विस्तृतमा विस्तारै थपिदै जानेछौ ।

error: Content is protected !!