शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्‍यक्रम

आधारभुत (निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक) तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६ Download
माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६ Download
प्राथामिक तह विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७७ Download 
निम्नमाध्यमिक तह सामाजिक अध्ययन विषयको विषयगत पाठ्यक्रम Download 
error: Content is protected !!