आधारभूत तह (प्रा.वि. र नि.मा.वि.) – Notes (PDF)

खण्ड कः सामान्य शिक्षा १. नेपालको राष्‍ट्रिय शिक्षा प्रणाली Download २. शिक्षाको नविन्तम चिन्तन   ३. सिकाइ र बाल मनोविज्ञान   ४. विद्यालय  समुदाय सम्बन्ध   ५. शिक्षको पेसागत दक्षता विकास   ६. गुणस्तरीय शिक्षा   खण्ड खः शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया ७. शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व ८. कक्षाकोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना   […]

आधारभूत तह (प्रा.वि. र नि.मा.वि.) – Notes (PDF) Read More »