शिक्षा ऐन, २०२८ (संक्षेपमा)

शिक्षा ऐन, २०२८ जारीः २०२८/०५/२८ र लागुः २०२८/७/१५ (२ वटा जिल्लाः कास्की र चितवन) ९ पटक संशोधन र २१ वटा दफा रहेको । वि.व्या.स. गठन सामुदायिकः ९ सदस्यीय (४ महिला, २ मनोनित), ३ वर्ष पदावधि, वि.व्या.स. सदस्यबाट मनोनित अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव । (संस्थागतः ७ सदस्यीय) वि.व्या.स. को काम, कर्तव्य र अधिकार विद्यालयको चल […]

शिक्षा ऐन, २०२८ (संक्षेपमा) Read More »