शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितः २०५७/७/२४ (११ पटक संशोधन भएको) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाः (५०% भन्दा बढी सदस्य भए बैठक हुने) शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढूवाको लागि सिफारिस गर्ने साथै पाठ्‍यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा गर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र दिने र अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्‍यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा […]

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ Read More »