पाठ्यक्रम

अध्यापन अनुमति पत्र पाठ्‍यक्रम

निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७८ Download माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७८ Download

अध्यापन अनुमति पत्र पाठ्‍यक्रम Read More »

शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्‍यक्रम

आधारभुत (निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक) तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६ Download माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६ Download प्राथामिक तह विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम २०७७ Download  निम्नमाध्यमिक तह सामाजिक अध्ययन विषयको विषयगत पाठ्यक्रम Download 

शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्‍यक्रम Read More »

error: Content is protected !!